CYBERTECH TURN 4500M

Product: Turning

机床参数

Specification 中心距 - 2000U mm 中心距 - 3000U mm 中心距 - 4000U mm
加工能力 最大回转直径 860 mm / 33.86 in860 mm / 33.86 in860 mm / 33.86 in
最大加工直径 810 mm / 31.890 in810 mm / 31.890 in810 mm / 31.890 in
最大加工长度 2092 mm / 82.360 in3107 mm / 122.320 in4123 mm / 162.320 in
主轴 最大转速 2400 rpm 2400 rpm 2400 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 37 kw / 50.0 hp37 kw / 50.0 hp37 kw / 50.0 hp
上刀塔 刀具数量 12 12 12
最大转速 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 11 kw / 15.0 hp11 kw / 15.0 hp11 kw / 15.0 hp
进给轴 行程(X轴) 540 mm / 21.26 in540 mm / 21.26 in540 mm / 21.26 in
行程(Z轴) 2115 mm / 83.27 in3130 mm / 123.23 in4146 mm / 163.23 in
行程(W轴) 2035 mm / 80.12 in3050 mm / 120.08 in3350 mm / 131.89 in