CYBERTECH TURN 5500

Product: Turning

机床参数

Specification 中心距 - 2000U mm 中心距 - 3000U mm 中心距 - 4000U mm
加工能力 最大回转直径 915 mm / 36.02 in915 mm / 36.02 in915 mm / 36.02 in
最大加工直径 676 mm / 26.610 in676 mm / 26.610 in676 mm / 26.610 in
最大加工长度 2010 mm / 80.000 in3025 mm / 120.000 in4041 mm / 159.130 in
主轴 最大转速 500 rpm 500 rpm 500 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp
上刀塔 刀具数量 10 10 10
进给轴 行程(X轴) 490 mm / 19.29 in490 mm / 19.29 in490 mm / 19.29 in
行程(Z轴) 2205 mm / 86.81 in3220 mm / 126.77 in4236 mm / 166.77 in
行程(W轴) 2035 mm / 80.12 in3050 mm / 120.08 in4066 mm / 131.89 in